Współpraca

Sale Stu pociech możecie wynająć na własne działania. Szczególnie te, na które zapraszacie dzieci, rodziców i całe rodziny, ale nie jest to warunek konieczny. Preferujemy dłuższą współpracę, ale możliwa jest też organizacja okazjonalnych wydarzeń, spotkań i warsztatów. Chcemy lepiej wykorzystać czas, kiedy stała załoga odpoczywa:)
Poniżej krótki opis przestrzeni:

Czytaj więcej...

O Ogrodzie Stu Pociech

Nasz ogród znajduje się przy budynku Fundacji na Warszawskim Nowym Mieście. Trudno uwierzyć, że takie miejsce zachowało się w centrum wielkiego miasta.

Czytaj więcej...

Sprawozdania

Co roku publikujemy sprawozdania z naszej działaności, poniżej linki do dokumentów:

Czytaj więcej...

O Fundacji Sto Pociech

Fundacja Sto Pociech działa na rzecz rodzin z dziećmi i prowadzi na warszawskiej Starówce ośrodek wsparcia, profilaktyki i integracji. Działamy 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora. Prowadzimy zajęcia, spotkania i konsultacje dla różnych grup odbiorców - dla rodziców (mam, tatów, babć), dla dzieci od 0 do 9lat oraz dla całych rodzin.

Czytaj więcej...

Zarząd i rada fundacji

ZARZĄD FUNDACJI:

Katarzyna Dołęgowska-Urlich - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Szulc-Salwicka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Milencka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marlena Szymczyk - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agata Ziółek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

10 lat Fundacji Sto Pociech

Sto w jednym, czyli o fundacji Sto Pociech

Kawiarenka, ogród, warsztaty. Rodzice i dzieci. Zajęcia stolarskie, grupy psychoedukacyjne. Lodowe lampy, i mini-wulkany. Teatrzyk, randka dla rodziców, buszowanie po krzakach, wspólne śpiewanie.

Czytaj więcej...

Misja

Działamy na rzecz rodzin z dziećmi. Tworzymy miejsce sprzyjające budowaniu relacji, spotkaniu rodziców z dziećmi, z innymi i ze sobą samym
Wspieramy dorosłych w byciu wystarczająco dobrym rodzicem i pomagamy w trudnych sytuacjach

Czytaj więcej...

Zespół fundacji

Fundacja Sto Pociech powstała z inicjatywy rodziców.
Fundacja Sto Pociech powstała z powodu dzieci.
Sto pociech mają z niej jedni i drudzy.

Czytaj więcej...

Statut

poniżej pełen tekst statutu ze zmianami od 01.03.2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1

Fundacja pod nazwą: „Sto Pociech”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Przeora Klasztoru OO. Dominikanów w Warszawie przy ulicy Freta numer 10, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Dorotą Kałowską w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B-2.

 • § 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 • § 3

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.

 • § 4
 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Adres Fundacji: 00-227 Warszawa, ulica Freta 20/24a.
 • § 5
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.
 • § 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

 • § 7

Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

 • § 8

Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • § 9
 1. Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc  i wsparcie rodziny, pojmowanej jako miejsce rozwoju zarówno dzieci jak i rodziców oraz innych jej członków.

 1. Celami szczegółowymi Fundacji są:

 1. wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze emocjonalnym, psychicznym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym,
 2. zapobieganie dysfunkcjom rodziny poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej i terapeutycznej,
 3. wspieranie osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym,
 4. przeciwdziałanie społecznej izolacji rodziców i opiekunów oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju,
 5. wzmacnianie rodziców w postawie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 6. propagowanie partnerskiego modelu pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych,
 7. propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego,
 8. rozpowszechnianie idei życia blisko natury, edukacji przyrodniczej, pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego,
 9. kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 • § 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację szkoleń i warsztatów wspierających rozwój kompetencji rodzicielskich, prowadzenie grup wsparcia oraz szeroko pojętej psychoedukacji rodziców, 
 2. rozwijanie modeli zajęć rozwojowych, integracyjnych i warsztatowych, 
 3. tworzenie przestrzeni edukacyjnej, wspierającej rozwój małego dziecka i jego rodziny,
 4. działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy,
 5. działania wspierające powrót na rynek pracy oraz rozwój zawodowy rodziców i opiekunów,
 6. organizację i promocję wolontariatu,
 7. współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery,
 8. organizację i utrzymanie przestrzeni integracyjnej dla rodzin z dziećmi,
 9. działalność wydawniczą, 
 10. organizowanie jarmarków i aukcji,
 11. organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
 12. udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zbliżonych do celów Fundacji,
 13. podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 14. prowadzenie edukacji przyrodniczej i ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 15. prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do specjalistów pracujących z rodzinami. 
 • § 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich możliwości.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • § 12
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie kwota nie mniejsza niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 • § 13
 1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
 • § 14

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. a) darowizn, spadków i zapisów,
 2. b) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
 3. c) dochodów ze zbiórek publicznych,
 4. d) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 5. e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 6. f) dotacji Fundatora,
 7. g) wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego
 8. h) loterii, aukcji i konkursów.
 • § 15
 1. 1. Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.
 2. 2. Fundacja nie może:
 3. a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 
 4. b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 5. c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 6. d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 • § 17

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

 • § 18
 1. 1. Rada Fundacji składa z 3 do 5 osób, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 2. 2. W przypadku rezygnacji lub niemożności dalszego sprawowania funkcji członka Rady Fundacji członek Rady Fundacji może być zastąpiony przez inną osobę na mocy uchwały Rady Fundacji.
 3. 3. Nie mogą być członkami Rady Fundacji:
 • członek Zarządu lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 • Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 • § 19

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się wedle potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.

 • § 20

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że za przyjęciem uchwały głosował Przewodniczący Rady Fundacji.

Rada Fundacji może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa wszystkich członków w tym Przewodniczący Rady Fundacji, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §19 ust. 3.

 • § 21

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych oraz opiniodawczych wobec działań Zarządu.

Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 • a) aprobowanie programów działania Fundacji,
 • b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
 • c) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • d) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji.
 • § 22
 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji na czas nieokreślony. W przypadku rezygnacji lub odwołania jednego z członków zarządu na wniosek zarządu Rada Fundacji powołuje nowych członków. W razie potrzeby Przewodniczący Rady Fundacji może zatrudnić członków Zarządu Fundacji.
 2. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Radę Fundacji w każdym czasie.
 3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 • § 23
 1. Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z zarządzeniem Fundacją nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji w szczególności:
 1. a) reprezentuje Fundację i prowadzi jej bieżące sprawy,
 2. b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 3. c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 4. e) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,
 5. f) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 6. g) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
 7. h) podejmuje decyzje w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
 8. 3. Zarząd Fundacji składa corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji – do 31 marca – za rok ubiegły.
 • § 24

Zarząd Fundacji może tworzyć ciała doradcze spośród osób związanych z działalnością Fundacji, które będą zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji, jednak bez prawa podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji.

 • § 25
 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w Art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
 2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami finansowymi lub rzeczowymi – w miarę możliwości finansowych Fundacji.
 • § 26

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność dwóch jego członków

 • § 27

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Fundacji

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 • § 28

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na finansowanie działalności pożytku publicznego.

Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego.Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.

Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego.

 • § 29

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 1. a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 2. b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
 3. c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 4. d) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
 5. e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
 6. f) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 • § 30
 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU FUNDACJI

 • § 31

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć działań niezgodnych z dotychczasowymi celami działania Fundacji.

 • § 32

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • § 33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 • § 34

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem Fundacji.

 • § 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, 01.03.2022

Back to Top