Statut

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Fundacja pod nazwą: „Sto Pociech”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Przeora Klasztoru OO. Dominikanów w Warszawie przy ulicy Freta numer 10, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Dorotą Kałowską w jej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 12/14 lok. B-2.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
Adres Fundacji: 00-227 Warszawa, ulica Freta 20/24a.

§ 5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej.
Celami szczegółowymi Fundacji są:

 • - wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców,
 • - wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym,
 • - promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania,
 • - przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym),
 • - wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności,
 • - wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości),
 • - propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca,
 • - propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego,
 • - przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego,
 • - działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów,
 • - pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego, 
 • - kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • - działania edukacyjne, kulturalne i duszpasterskie wspomagające wszechstronny rozwój poszczególnych osób tworzących rodzinę,
 • - w tym działania charytatywne, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zapobiegające lub łagodzące wszelkie problemy utrudniające rozwój rodziny jako całości jak i jej poszczególnych członków, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodzin nieprzystosowanych, rodzin z problemem alkoholizmu, bezrobocia, przemocy bądź chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 • - działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób z różnymi formami niepełnosprawności,
 • - kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia,
 • - działania edukacyjne, kulturalne, profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy,
 • - organizację i promocję wolontariatu,
 • - współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów wychowawczych, edukacyjnych i społecznych poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery,
 • - organizację i utrzymanie przestrzeni integracyjnej dla rodzin z dziećmi,
 • - rozwijanie nowatorskich form działalności kulturalnej,
 • - działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie księgozbiorów,
 • - organizowanie jarmarków i aukcji,
 • - organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • - udostępnianie innym podmiotom powierzchni użytkowej na realizację celów zbliżonych do celów Fundacji,
 • - podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 • - prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich możliwości.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie kwota nie mniejsza niż 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 13

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 • a) darowizn, spadków i zapisów,
 • b) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
 • c) dochodów ze zbiórek publicznych,
 • d) dywidend i zysków z akcji i udziałów,
 • e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 • f) dotacji Fundatora,
 • g) wpłat uzyskiwanych z 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego
 • h) loterii, aukcji i konkursów.

§ 15

1. Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.

2. Fundacja nie może:

 • a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem jakichkolwiek zobowiązań członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 
 • b) przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • c) wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
 • d) kupować towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

§ 16

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 50.000,00 zł lub w przypadku osób zagranicznych – stanowiącej równowartość 50.000,00 USD, mogą uzyskać – o ile wyrażą na to zgodę – tytuł honorowy „Przyjaciel Fundacji Sto Pociech”.

 1. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Sto Pociech” ma charakter osobisty.
 2. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Sto Pociech” nadaje Zarząd Fundacji po spełnieniu przez osobę fizyczną lub prawną warunków określonych w ust. 1 powyżej.
 3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w USD, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w złotych, ustaloną w oparciu o średni kurs złotego do USD, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji składa z 5 do 7 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji. Członkami Rady Fundacji są osoby pełniące aktualnie funkcje członków Rady Klasztoru Ojców Dominikanów w Warszawie przy ul. Freta 10 oraz 2 osoby świeckie, powołane do składu Rady Fundacji przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczącym Rady Fundacji jest osoba pełniąca aktualnie funkcję przeora Klasztoru Ojców Dominikanów w Warszawie przy ulicy Freta 10.

Nie mogą być członkami Rady Fundacji:

 • członek Zarządu lub osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 • Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 19

Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się wedle potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji mają zapewnioną możliwość oddania głosu.

§ 20

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że za przyjęciem uchwały głosował Przewodniczący Rady Fundacji.
Rada Fundacji może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa wszystkich członków w tym Przewodniczący Rady Fundacji, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §19 ust. 3.

§ 21

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach nadzorczych oraz opiniodawczych wobec działań Zarządu.
Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 • a) aprobowanie programów działania Fundacji,
 • b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji,
 • c) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • d) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji.

§ 22

Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa oraz – w razie takiej potrzeby - Wiceprezesa i Sekretarza. Przewodniczący Rady Fundacji powołuje Prezesa Zarządu i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. W razie potrzeby Przewodniczący Rady Fundacji może zatrudnić członków Zarządu Fundacji.
Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Przewodniczącego Rady Fundacji w każdym czasie.
Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z zarządzeniem Fundacją nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
Zarząd Fundacji w szczególności:

 • a) reprezentuje Fundację i prowadzi jej bieżące sprawy,
 • b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
 • c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • e) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,
 • f) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 • g) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji,
 • h) podejmuje decyzje w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

3. Zarząd Fundacji składa corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji – do 31 marca – za rok ubiegły.

§ 24

Zarząd Fundacji może tworzyć ciała doradcze spośród osób związanych z działalnością Fundacji, które będą zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji, jednak bez prawa podejmowania czynności prawnych w imieniu Fundacji.

§ 25

Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji. Wysokości wynagrodzenia i zasady zwrotu wydatków określa Rada Fundacji. Wynagrodzenie nie może być wyższe niż określone w Art. 8 pkt 8) ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami finansowymi lub rzeczowymi – w miarę możliwości finansowych Fundacji.

§ 26

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji.
Uchwała jest podjęta, jeśli za jej podjęciem głosował Prezes Zarządu Fundacji.

§ 27

Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji jest uprawniony Prezes Zarządu Fundacji działający wspólnie z innym członkiem Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 28

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany na finansowanie działalności pożytku publicznego.---
Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego.Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.
Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 29

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 • a) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 • b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
 • c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 • d) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
 • e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

§ 30

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU FUNDACJI

§ 31

Zmiana statutu Fundacji nie może dotyczyć działań niezgodnych z dotychczasowymi celami działania Fundacji.

§ 32

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 34

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem Fundacji.

§ 35

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warszawa, 9 kwietnia 2015 roku

Back to Top