PREMD

PREMD - "Partnerstwo na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci”. Partnerstwo zostało powołane w 2007 roku by zapewniać dzieciom możliwie najlepsze warunki rozwojowe i edukacyjne.

Aktualnie realizowany jest projekt „PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności.


Ok. 60% członków PREMD to małe organizacje, działające w izolacji, często na terenach wiejskich. W I kwartale 2010 roku Ośrodek Ewaluacji przeprowadził ankietę wśród 20 organizacji pozarządowych będących członkami PREMD-u. Wyniki diagnozy ujawniły cztery obszary problemowe, na które odpowiada Projekt. 
Problem:
- ograniczonych możliwości rozwoju PREMD-u spowodowany niską aktywnością członków
-­ ograniczonych możliwości działania PREMD-u w obszarze rzeczniczym spowodowany nieformalnym charakterem Porozumienia
- deficytu zasobów ludzkich w organizacjach zwłaszcza w zakresie dialogu obywatelskiego
- postrzegania organizacji pozarządowych jako nieprofesjonalistów, co wpływa na niską jakość współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań publicznych.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci poprzez zwiększenie ich zdolności do budowania porozumień, dialogu obywatelskiego oraz współpracy z administracją publiczną.

Cele szczegółowe ukierunkowane są na:
- ­ rozwój i wzmocnienie PREMD
- wzbogacenie zasobów ludzkich organizacji PREMD przez wyposażenie ich w metody i techniki dialogu obywatelskiego
- podniesienie jakości działań organizacji PREMD w wyniku opracowania i promocji 3 nowych modeli współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną
- stworzenie platformy skutecznego działania PREMD przez opracowanie standardów działania, strategii opartej na analizie potrzeb i możliwości organizacji partnerskich, promocję osiągnięć i finalnie przekształcenie ruchu w federację

Grupa docelowa projektu to organizacje pozarządowe. Odbiorcy projektu to również przedstawiciele administracji publicznej i pośrednio uczestnicy lokalnych seminariów i konferencji.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top