REGULAMIN UCZESTNICTWA W GRUPACH STU POCIECH

Organizatorem grup jest Fundacja Sto Pociech z siedzibą w Warszawie ul. Freta 20/24 zwana dalej Fundacją. Spotkania odbywają się w siedzibie Fundacji tj. w salach warsztatowych oraz w ogrodzie Stu Pociech lub innym miejscu wskazanym przez organizatora.

Grupy mają charakter cykliczny, działają w oparciu o roczny program pracy (wrzesień-czerwiec). Uczestnikami grup są dzieci lub dzieci i rodzice (bądź wyznaczeni przez rodziców opiekunowie). Grupy mają stały skład - zarówno uczestników, jak i prowadzących, stałość grupy jest istotna dla poczucia bezpieczeństwa i rozwoju relacji. Dążymy do tego, by grupy skupione wokół podobnych wartości i zainteresowań dawały sobie wsparcie w rodzicielstwie, opiecie nad dziećmi i towarzyszeniu dzieciom w rozwoju.

Jeśli plany życiowe uczestników zmienią się, istnieje możliwość rezygnacji i dołączenia do grupy nowych osób.

1. Harmonogram

Grupy spotykają się od września do czerwca, w zależności od specyfiki grupy, działania zorganizowane są w formie spotkań o różnej częstotliwości (raz, dwa razy w tygodniu przez rok). Nie ma spotkań w czasie przerw świątecznych i w drugim  tygodniu mazowieckich ferii szkolnych. Grafiki poszczególnych grup są określone indywidualnie w zasadach organizacyjnych danych zajęć.

2. Opłaty

Płatności podzielone są na wpisowe i opłatę za zajęcia.

Wpisowe jest gwarancją rezerwacji miejsca w grupie i jest pobierane przed rozpoczęciem zajęć bądź przed dołączeniem do zajęć w trakcie roku. Przy zbieraniu się nowych grup wpisowe można opłacić w systemie płatności on-line (poza grupami Lesnych szperaków).

Opłata wpisowa musi być wniesiona również przez rodziców, których dzieci dołączają do grupy w trakcie jej działania. Dołączający jest zobowiązany do wniesienia opłaty wpisowej przed pierwszym spotkaniem i opłaty za zajęcia po pierwszym spotkaniu. W takiej sytuacji opłata jest pomniejszana o koszt zajęć już zrealizowanych.

Przy dołączaniu do działającej już grupy jest możliwość wpłaty wpisowego przelewem bądź na recepcji gotówką/ kartą. W tej sytuacji wpisowe powinno być opłacone najpóźniej 2 dni robocze od informacji o przyjęciu do grupy. Brak opłaty w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z zajęć i zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania kolejnych chętnych bez ponawiania prośby o opłatę.

Opłata za zajęcia jest określona oddzielnie dla każdej grupy, zależy od charakteru, długości zajęć i liczby spotkań. 

Możliwa jest opłata jednorazowa za całość lub system ratalny. Wysokość opłaty oraz system ratalny jest opisany w zasadach organizacyjnych konkretnych zajęć. 

Opłata za zajęcia płatna jest po ostatecznej decyzji rodzica o dołączeniu do grupy tj. po pierwszych zajęciach, najpóźniej 3 dni przed kolejnymi zajęciami. Brak opłaty w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z zajęć. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania kolejnych chętnych, bez ponawiania prośby o opłatę. Wpisowe w takiej sytuacji nie jest zwrotne.

Opłatę za zajęcia przyjmujemy przelewem na konto Fundacji Sto Pociech 40 1140 2004 0000 3302 7517 3558 mBank, w tytule przelewu prosimy wpisać tylko i wyłącznie: „kod grupy (podany w zasadach organizacyjnych zajęć)/ nazwisko i imię dziecka /wpisowe bądź opłata roczna

W przypadku nieobecności dziecka nie ma możliwości odrabiania zajęć w innej grupie ani zwrotu opłaty.

Dla rodzeństwa przysługuje zniżka na drugie dziecko w wysokości 10% pełnej opłaty. Zniżkę należy ustalić z prowadzącym zajęcia. Dla rodzeństwa uczestniczącego w różnych grupach Fundacji Sto Pociech, przysługuje zniżka 10% na zajęcia jednego dziecka i dotyczy zajęć z niższą opłatą roczną.

Zasady zwrotu opłat w przypadku rezygnacji opisuje pkt. 3 regulaminu.

Wszystkich uczestników prosimy o powiększenie wpłaty za zajęcia o opłatę solidarnościową w dowolnej wysokości. Jest to opłata dobrowolna. Dzięki tej opłacie możemy dofinansować uczestnictwo osób, które nie są w stanie pokryć pełnych kosztów zajęć.

3. Rezygnacje
Rodzic, który chce zrezygnować z uczestnictwa swojego dziecka w zajęciach, powiadamia o tym prowadzących z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem. Tylko w takiej sytuacji otrzymuje zwrot opłaty za niezrealizowane zajęcia. Zwrot będzie pomniejszony o opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł.

Fundacja nie jest zobowiązana do zwracania opłaty jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona po 15.03.2021. Zwrot może nastąpić, jeśli na zwolnione miejsce zostanie przyjęta nowa osoba.

4. Uczestnicy zajęć

W zajęciach uczestniczą w zależności od typu grupy: dzieci lub dzieci i ich rodzice bądź wyznaczeni przez rodziców opiekunowie. Rodzic, powierzając opiekę nad swoim dzieckiem opiekunowi, zobowiązuje się do zapoznania opiekuna z regulaminem i zasadami organizacyjnymi zajęć, a opiekunowie, decydując się na udział w zajęciach akceptuję regulamin i zasady organizacyjne.

Na zajęciach dzieciom towarzyszy ten sam dorosły. Wymiana opiekuna jest możliwa tylko w sytuacji awaryjnej i po uprzednim powiadomieniu o tym prowadzącego zajęcia. 

5. Stan zdrowia dziecka i opiekuna

Rodzic, decydując się na udział dziecka w grupie jest świadomy, że pomimo wszelkich prozdrowotnych starań, na terenie Stu Pociech może dojść do zakażenia chorobami zakaźnymi (w tym Covid). 

Dorosły, towarzyszący dziecku, bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz dziecka przez cały czas przebywania na terenie Fundacji Sto Pociech.

Na zajęcia przychodzą tylko zdrowe dzieci i opiekunowie, bez objawów jakiejkolwiek infekcji (w tym kataru, kaszlu). W uzasadnionych przypadkach (np. alergia objawiająca się katarem) uczestnictwo w zajęciach jest możliwe, ale po uprzednim przedstawieniu braku przeciwwskazań do przebywania w grupie.

Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania prowadzącego zajęcia i rodziców z grupy, o zachorowaniu dziecka bądź opiekuna na jakąkolwiek chorobę, która może mieć wpływ na zdrowie reszty grupy.

Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania zasad i obostrzeń związanych z ograniczeniem rozprzestrzenia się COVID zgodnie z wewnętrznymi zasadami Fundacji, które będą na bieżąco aktualizowane stosownie do wytycznych GIS i właściwych ministerstw. Aktualne procedury ochrony przed zakażeniem koronawirusem będą publikowane na www fundacji i przesyłane uczestnikom zajęć przez prowadzących grupy.

6. Prowadzący, zastępstwa
Zespół Stu Pociech tworzą osoby specjalizujące się we wczesnej edukacji. Program zajęć poszczególnych grup jest uwspólniony merytorycznie, jednak to, co dzieje się na zajęciach, różni się w zależności od prowadzących i potrzeb danej grupy.

Z powodu choroby bądź nagłej nieobecności prowadzącej (zespołu prowadzących), zajęcia mogą zostać odwołane. Jeśli będzie taka możliwość zajęcia poprowadzi inna osoba z zespołu.

W przypadku, kiedy nie możemy zapewnić zastępstwa zajęcia nie odbędą się a rodzice zostaną niezwłocznie o tym poinformowani drogą mailową oraz telefoniczną. W tej sytuacji:

- zajęcia zostaną przeprowadzone w nowym uzgodnionym z uczestnikami terminie LUB

- rodzice otrzymają zwrot za zajęcia.

Zastrzegamy możliwość odwołania 1 zajęć w ciągu roku z przyczyn organizacyjnych. O takiej sytuacji poinformujemy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Stażyści, superwizja

Prace zespołu superwizuje psycholog dziecięcy, który ze względów merytorycznych może uczestniczyć w zajęciach. Na zajęciach mogą być też obecni stażyści lub praktykanci. Rodzice będą informowani o ich dołączeniu do zajęć.

8. Ochrona danych osobowych

Aby zapisać się na zajęcia Fundacji Sto Pociech niezbędne jest podanie danych osobowych opiekuna: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu mailowego, oraz danych osobowych dziecka: imienia, nazwiska i daty urodzenia. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przetwarzane na mocy umowy o świadczeniu usług w celu zapisania do grupy i kontaktu w sprawach związanych z organizacją zajęć.

9. Dokumentacja fotograficzna

W trakcie zajęć mogą być wykonywane zdjęcia do celów dokumentacyjnych i promocyjnych Fundacji Sto Pociech, do publikacjach na stronie internetowej www.stopociech.pl, na stupociechowym facebooku, do szkoleń i prezentacji. Przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się na mocy odrębnej zgody i nie jest warunkiem zapisu na zajęcia.

10. Kontakt

Wszelkie uwagi wymagające rozpatrzenia przez Zarząd Fundacji lub koordynatora zajęć prosimy zgłaszać mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  W sprawach dotyczących funkcjonowania dzieci na zajęciach zalecamy osobisty kontakt z prowadzącymi, po wcześniejszym umówieniu się.

 

11. Akceptacja regulaminu

Wniesienie opłaty wpisowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług.

Nasz newsletter

Zarejestruj się aby otrzymywać nasz cotygodniowy planik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Regulamin
Back to Top